Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011

Main Article Content

Arkadiusz Artyszak


Słowa kluczowe : burak cukrowy, rynek cukru, Unia Europejska, województwo dolnośląskie
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011. W tym okresie powierzchnia uprawy buraka cukrowego zmniejszyła się o 63,1%, plony zwiększyły się o 53,7%, a zbiory zmalały o 3,0%. Od 2002 roku do 2010 roku areał buraka cukrowego został ograniczony w 26 powiatach, w tym w 11 o ponad 30%. Głównym powodem zmniejszenia areału buraka cukrowego była reforma rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006-2009.

Article Details

Jak cytować
Artyszak, A. (2013). Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 65–74. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.27
Bibliografia

Agencja Rynku Rolnego wypłaciła prawie 1230 mln PLN pomocy dla Beneficjentów działań Krajowego Programu Restrukturyzacji. [tryb dostępu: http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:wypata-pomocy-beneficjentom-dziaa-krajowego-programu-restrukturyzacji-793-mln-pln&catid=80:krajowy-program-restrukturyzacji&Itemid=148, data odczytu: luty 2013].

Agri Council & EP political agreement on CAP reform: "sugar deal" extends the sugar quota system only to 2017, [tryb dostępu: http://www.cibe-europe.eu/img/user/CIBE%20Press%20Release%2027%20June%202013(1)(2).pdf data odczytu: wrzesień 2013].

Artyszak A. 2012a: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w Polsce na tle Unii Europejskiej w I dekadzie XXI wieku, "Roczniki Naukowe SERiA" t. XIV, z. 1, s. 16-19. (Crossref)

Artyszak A. 2012b: Agrotechniczne i siedliskowe uwarunkowania plonowania i zdrowotności korzeni buraka cukrowego, Rozprawy Naukowe i Monografie, 398, Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 154.

Artyszak A.2012c: Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing", 8(57), s. 26-35.

Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa.

Bzowska-Bakalarz M., Ostroga K. 2010: Assessment of chances for keeping sugar beet production in Lubelskie voivodeship, "Agricultural Engineering", 6(124), s. 5-11.

Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J. 2011: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych, Burak cukrowy 2011, Słupia Wielka, COBORU, 83, ss. 18.

Janiak W., Piecuch K, Siódmiak J. 2012: Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych. Burak cukrowy 2012, Słupia Wielka, COBORU, 92, ss. 17.

Niemczak M. 2008: Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji, "Prace Komisji Geografii i Przemysłu" 10, s. 109-122. (Crossref)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 672, 2009.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 44, poz. 673, 2009.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wykazu gmin objętych procesem restrukturyzacji, wskazanych w Krajowym Programie Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 12, poz. 127, 2010.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji, Monitor Polski nr 61, poz. 585, 2011.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.Urz. WE L 283 z dnia 27.10.2007.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru, Dz.Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, Dz.Urz. WE L. 58 s. 32 z dnia 28.02.2006 r.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, Dz.Urz. WE L. 58 z dnia 28.02.2006.lw

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.