Wpływ czynników endogenicznych na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce

Main Article Content

Agnieszka Strzelecka
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Danuta Zawadzka


Słowa kluczowe : gospodarstwo rolne, dzierżawa gruntów, model logitowy
Abstrakt
Dzierżawa gruntów rolnych w Polsce stanowi, obok własności, podstawowy tytuł prawny organizowania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Możliwość zwiększenia areału prowadzi z założenia do poprawy sytuacji dochodowej rolników. Nie tylko ze względu na rozmiar produkcji i osiągane z niej dochody, ale także ze względu na wysokość otrzymywanych dotacji. Decyzja o dzierżawie gruntów zależy od wielu czynników o charakterze endo- i egzogenicznym. Celem artykułu jest określenie czynników wewnętrznych wpływających na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce. Badanie przeprowadzono na podstawie danych rachunkowych uzyskanych w 2015 roku przez gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość rolną na potrzeby polskiego FADN. Określenia czynników wpływających na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne dokonano z wykorzystaniem modelu regresji logistycznej. Wyniki badań wskazują, że prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów zwiększa się wraz ze wzrostem: powierzchni użytków rolnych, udziału kapitałów obcych w finansowaniu działalności rolniczej oraz nakładów pracy własnej w gospodarstwie rolnym. Prawdopodobieństwo to wzrasta także wraz z obniżeniem produktywności aktywów trwałych (pomniejszonych o ziemię, uprawy trwałe i kwoty produkcyjne).

Article Details

Jak cytować
Strzelecka, A., Kurdyś-Kujawska, A., & Zawadzka, D. (2018). Wpływ czynników endogenicznych na prawdopodobieństwo dzierżawy gruntów przez gospodarstwa rolne w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 105(2), 38–49. https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.2.14
Bibliografia

Bazyl Monika 2010: Miary dopasowania, [w] Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Marek Gruszczyński (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Biernat-Jarka Agnieszka 2016: Dzierżawa jako sposób zwiększenia powierzchni gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 450. (Crossref)

Danieluk Barnaba 2010: Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia Społeczna”, nr 2-3, t. 5.

Dzun Włodzimierz, Jóźwiak Wojciech 2009: Problemy poprawy infrastruktury gospodarstw rolnych w Polsce, „Wieś i Rolnictwo” nr 2.

Figura Michał 2016: Udział dzierżawionych użytków rolnych w gospodarstwach w Polsce na tle gospodarstw w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 4(86).

Floriańczyk Zbigniew, Osuch Dariusz, Płonka Renata 2016: Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Gołaś Zbigniew 2015: Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie – propozycja metodyczna, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 109, s. 17-26. (Crossref)

Goraj Lech, Olewnik Elżbieta 2011: FADN i Polski FADN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB, Warszawa.

Gruszczyński Marek 2010: Modele zmiennych jakościowych dwumianowych [w] Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Marek Gruszczyński (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Harańczyk Grzegorz 2010: Krzywe ROC, czyli ocena jakości klasyfikatora i poszukiwanie optymalnego punktu odcięcia, [w] Medycyna i analiza danych, StatSoft, Kraków.

Jarka Sławomir 2010: Znaczenie dzierżawy gruntów rolnych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” Nr 84.

Kagan Adam, Ziętara Wojciech 2017: Economic Efficiency Of Farming – Lessee Or Owner (An Attempt At Assessment), „Problems of Agricultural Economics”, 4(353). (Crossref)

Książek Monika 2010: Modele zmiennych wielomianowych uporządkowanych, [w] Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Marek Gruszczyński (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Maddala Gangadharrao Soundalyarao 2006: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Majchrzak Adam 2013: Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych”, Nr 2.

Marks-Bielska Renata 2008: Dzierżawa nieruchomości rolnych w woj. warmińsko-mazurskim w opiniach dzierżawców, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego” Nr 4 (19), 291-299. (Crossref)

Marks-Bielska Renata 2010: Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.

Rószkiewicz Małgorzata 2002: Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sadowski Adam, Mioduszewski Jarosław 2015: Dzierżawa jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw w województwie warmińsko-mazurskim, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XVII, z. 1.

Skarżyńska Aldona 2011: Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, „Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G”, t. 98, z. 1.

Smolarski Leonard 2013: Wpływ dopłat bezpośrednich na strukturę użytkowanej ziemi w gospodarstwach rolników indywidualnych, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” Nr 104.

Stanisz Andrzej 2007: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe, StatSoft, Kraków.

Strzelecka Agnieszka, Zawadzka Danuta, Szafraniec-Siluta Ewa 2011: Znaczenie dzierżawy użytków rolnych dla kierunku produkcji rolnej gospodarstw towarowych w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XIII, z. 1.

Średzińska Joanna 2017: Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 477.

Tańska-Hus Bożena 2010: Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i UE, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 322 (1).

Zawadzka Danuta, Ardan Roman 2010: Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodobieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa, [w] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Tadeusz Dudycz, Grażyna Osbert-Pociecha (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 144, Wrocław.

Zawadzka Danuta, Ardan Roman 2011: Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym, [w] Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Bogumił Bernaś, Adam Kopiński (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 158, Wrocław.

Zawadzka Danuta 2009: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Zawadzka Danuta, Strzelecka Agnieszka, Szafraniec-Siluta Ewa 2013: Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 102.

Ziętara Wojciech 2006: Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” Nr 54.

Ziętara Wojciech 2016: Dzierżawa ziemi w gospodarstwach rolniczych jako podmiotach biogospodarki, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, t. XVIII, z. 2.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.