Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych

Main Article Content

Agata Żak


Słowa kluczowe : obszar, intensywność, intensywność organizacji, intensywność produkcji, intensywność gospodarowania
Abstrakt
W artykule określono związek między zmianami obszarowymi gospodarstw indywidualnych a ich intensywnością produkcji i intensywnością organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej. Badane gospodarstwa podzielono na cztery grupy ze względu na zmianę obszaru lub jej brak. Badania przeprowadzono za lata 2005-2009. Źródłem danych były informacje z systemu FADN. Uzyskane wyniki wskazują, iż zmiany obszarowe nie wykazywały wyraźnej współzależności z poziomem intensywności gospodarowania. Jednakże w grupie, która zwiększyła powierzchnię o ponad 25%, zmiany intensywności gospodarowania były najbardziej korzystne, między innymi nastąpił najwyższy wzrost wskaźnika intensywności produkcji zwierzęcej.

Article Details

Jak cytować
Żak, A. (2013). Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 97–107. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.30
Bibliografia

Andreae B. 1964: Sposoby prowadzenia gospodarstw rolniczych, PWRiL, Warszawa.

Gębska M., Filipiak T. 2006: Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Gołębiewska B. 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki zróżnicowania powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Harasim A. 2006: Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie, IUNG-PIB, Puławy.

Kasztelan P. 2008: Intensywność produkcji a efektywność ekonomiczna wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 95(1). (Crossref)

Klepacki B. 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kocira S. 2009: Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(13).

Kopeć B. 1969: Ekonomika i organizacja gospodarstw w zarysie, PWRiL, Warszawa.

Kopiński J. 2009: Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(12).

Krasowicz S. 2009: Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim, Studia i raporty. Wybrane elementy regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce. Program Wieloletni 2005-2010, IUNG-PIB, z. 15, Puławy.

Krasowicz S., Igras J. 2003: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce, "Pamiętnik Puławski", 132, Puławy.

Krusze N. 1976: Ogólna ekonomika ogrodnictwa, PWRiL, Warszawa.

Lorencowicz E.2009: Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(12).

Manteuffel R. 1979: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa.

Pietrzykowski R., Wicki L.2010: Dynamika zmian dysproporcji regionalnych rolnictwa mierzona poziomem nawożenia, Roczniki Naukowe SERiA, 12(3.

Polna M. 2009: Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(12).

Rojewski M. 1983: Proces wytwórczy w rolnictwie, [w] Ekonomika rolnictwa, T. Rychlik (red.), PWRiL, Warszawa.

Rychlik T., Kosieradzki M. 1981: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, PWRiL, Warszawa.

Sobczyk M. 2007: Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szeląg-Sikora A. 2008a: Zasoby użytków rolnych oraz wyposażenie w sprzęt rolniczy gospodarstw a poziom intensywności prowadzonej produkcji rolniczej, "Inżynieria Rolnicza", nr 9(107).

Szeląg-Sikora A. 2008b: Mierniki oceny uwarunkowań ekonomiczno-technicznych gospodarstw rolnych, "Inżynieria Rolnicza", nr 10(108).

Szuk T. 2009: Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 2(12).

Woś A., Tomczak F. 1983: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii, PWRiL, Warszawa.

Wicki, L. (2016). Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (116), 149-160. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.