Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna

Main Article Content

Benedykt Pepliński


Słowa kluczowe : pogłowie trzody chlewnej, opłacalność produkcji tuczników, analiza regionalna
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu opłacalności produkcji trzody chlewnej na zmiany wielkości pogłowia trzody chlewnej i macior w poszczególnych województwach. Badania przeprowadzono za lata 2001-2012 na podstawie wyników produkcyjnych gospodarstwa rolnego produkującego w cyklu półzamkniętym, które w 2011 roku sprzedało 3836 tuczników.

Article Details

Jak cytować
Pepliński, B. (2013). Wpływ opłacalności produkcji żywca wieprzowego na zmiany pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Analiza regionalna. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 75–87. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.28
Bibliografia

Ceny produktów rolnych. 2012: GUS, Warszawa.

Gębska M., Malak-Rawlikowska A., Majewski E., Rekiel A. 2012: Ocena finansowych skutków podnoszenia standardów dobrostanu trzody chlewnej w rolnictwie europejskim, "Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich", t. 99, z. 4, s. 89-104.

Mały rocznik statystyczny Polski. 2012: GUS, Warszawa.

Pejsak Z. 2012: Przyczyny gwałtownego spadku pogłowia trzody chlewnej w Polsce, "Trzoda Chlewna", vol. 50, nr 3, s. 12-16.

Pepliński B. 2009: Agrobiznes. Podstawy ekonomiki, WSiP, Warszawa.

Pepliński B., Wajszczuk K., Baum R., Majchrzycki D., Wawrzynowicz J. 2012: Możliwości i ograniczenia produkcji i dystrybucji produktów pochodzących z tuczników żywionych ekstensywnie, [w] Waśkowski Z., Sznajder M. (red.), Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji "Zeszyty Naukowe AE Poznań", nr 237, s. 243-253.

Pepliński B., Wajszczuk K., Wielicki W. 2004: Integracja pionowa a opłacalność produkcji żywca wieprzowego, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.

Pogłowie trzody chlewnej. 2001-2012: GUS, Warszawa.

Powszechny Spis Rolny 2002. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. 2003: GUS, Warszawa.

Radwan A., Wadoń A. 2009: Zróżnicowanie produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw rodzinnych wyspecjalizowanych w produkcji trzody, "JARD", 3(13)2009, s. 187-195.

Rocznik statystyczny dla lat 2002-2012: GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2003 r. 2004: GUS, Warszawa.

Rolnictwo w 2004 r. 2005: GUS, Warszawa.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy. 2012: nr 43, październik 2012, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Skup i ceny produktów rolnych dla lat 2005-2011: GUS, Warszawa.

Seremak-Bulge J. 2006. Rynkowe uwarunkowania produkcji wieprzowiny, [w] Modele produkcji trzody chlewnej w Polsce (materiały konferencyjne), Instytut Zootechniki, Warszawa, s. 53-66.

Skarżyńska A. 2011: Skala produkcji rolniczych działalności produkcyjnych a ich opłacalność, Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika rolnictwa, 98(1), 7-21.

Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2005 r. oraz dla lat 2006-2012: GUS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.