Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym

Main Article Content

Barbara Grzybowska


Słowa kluczowe : koncentracja, nakłady, innowacje, region, przemysł spożywczy
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono poziom przestrzennej koncentracji nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym w Polsce w latach 2005-2011. Stwierdzono, że struktura nakładów w ujęciu interregionalnym ma dychotomiczny charakter: połowę stanowią wydatki województw mazowieckiego i wielkopolskiego, natomiast drugą połowę – pozostałych regionów. Natomiast ujęcie intraregionalne wskazuje, że najwyższą koncentracją nakładów charakteryzuje się woj. podlaskie. Zmiany w poziomie nakładów wynikały z tendencji obserwowanych w gospodarkach krajowej i regionalnych. Ogólnokrajowa koniunktura miała korzystny wpływ na nakładowy aspekt działalności innowacyjnej, w odróżnieniu od struktury podmiotowej przemysłu spożywczego. Pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w regionach przyczyniła się do rzeczywistego wzrostu nakładów tylko w czterech województwach.

Article Details

Jak cytować
Grzybowska, B. (2013). Przestrzenna koncentracja potencjału innowacyjnego w przemyśle spożywczym. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 53–64. https://doi.org/10.22630/RNR.2013.100.2.26
Bibliografia

Barrios S., Mas M., Navajas E., Quesada J. 2007: Mapping the ICT in EU Regions: Location, Employment, Factors of Attractiveness and Economic Impact, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Brodzicki T., Szultka S. 2002: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(110), s. 45-59.

Business Clusters in the UK - a First Assessment. DTI. 2001: Ministry of Science, London, cyt. za: Brodzicki T., Szultka S. 2002: Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(110), s. 45-59.

Dunn E. S. 1960: A Statistical and Analytical Technique for Regional Analysis, Papers and Proceedings of the Regional Science Association, vol. 6, p. 98-112. (Crossref)

Evaluating Socio-Economic Programmes. Principal Evaluation Techniques and Tools. 1999: MEANS Collection, vol. 3, European Commission.

Grzybowska B. 2012: Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce - ujęcie regionalne, UWM, Olsztyn.

Juchniewicz M. 2009: Wewnętrzne czynniki i zewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności polskich producentów żywności, [w] Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza), I. Szczepaniak (red.), IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 119-149.

Kozłowski J. 2013: Wiedza na potrzeby polityki naukowej i innowacyjnej - badania naukowe, analizy, scoreboardy, [w] Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, P. Zadura-Lichota (red.), PARP, Warszawa, s. 21-40.

Łącka I. 2011: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2006-2009 na tle przetwórstwa przemysłowego - analiza stanu i przyczyn, Roczniki Naukowe SERiA, 13(2., s. 290-296.

Nowakowska A. 2010: Regionalny wymiar polityki innowacyjnej w kontekście strategii Europa 2020 - ranga, charakter, ewolucja, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 246, s. 35-47.

Santarek K., Szerenos A. 2006: Ocena funkcjonowania klastrów przemysłowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 10-18.

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego. Inteligentne Mazowsze 2012: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Warszawa.

Urban R. 2010: Polski przemysł spożywczy w okresie światowego kryzysu gospodarczego, "Przemysł Spożywczy", nr 7-8, s. 7-15.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.