Przemiany i uwarunkowania wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej w latach 2005-2016

Main Article Content

Zbigniew Gołaś


Słowa kluczowe : wydajność pracy, rolnictwo, modele deterministyczne, Unia Europejska
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie przemian wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej (UE) w latach 2005-2016 oraz propozycji metodycznej dekompozycji wskaźnika wydajności pracy w rolnictwie. W zaproponowanych trzech modelach dekompozycji wydajności pracy uwzględniono siedem czynników (wskaźników), tj. produktywność nakładów, produktywność ziemi, wskaźnik wartości dodanej, opodatkowanie produkcji, dopłaty do produkcji, uzbrojenie zasobów pracy w ziemię oraz poziom intensywności produkcji rolniczej. Ponadto, na podstawie metody deterministycznej dokonano oceny zmian wydajności pracy w rolnictwie UE oraz w Polsce. Badania wykazały, że w latach 2005-2016 wydajność pracy mierzona wartością dodaną brutto zwiększała się w UE-28 średniorocznie o 2,13%, w UE-15 tylko 0,98%, a w UE-13 znacznie szybciej, tj. o 3,45%. Oznacza to, że w rolnictwie UE zachodzą procesy konwergencji wydajności pracy. W świetle analizy deterministycznej głównymi czynnikami wzrostu wydajności pracy w rolnictwie UE-28 i w Polsce były wzrost intensywności produkcji oraz wzrost uzbrojenia pracy w zasoby ziemi. Korzystny kierunek przemian wydajności pracy osłabiała malejąca efektywność wytwarzania mierzona produktywnością nakładów oraz udziałem wartości dodanej w przychodach.

Article Details

Jak cytować
Gołaś, Z. (2019). Przemiany i uwarunkowania wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej w latach 2005-2016. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa I Rozwoju Obszarów Wiejskich, 106(1), 22–35. https://doi.org/10.22630/RNR.2019.106.1.2
Bibliografia

Adamowicz Mieczysław, Szepeluk Adam 2018: Regional convergence of labour productivity in rural sectors in the context of funds obtained for agriculture from the European Union, „Problems of Agricultural Economics” (Zagadnienia Ekonomiki Rolnej), no. 3(356), s. 3-30.

Baer-Nawrocka Agnieszka 2017: Wydajność pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej (ujęcie dynamiczne), „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 489, s. 24-33.

Baer-Nawrocka Agnieszka, Markiewicz Natalia 2012: Procesy konwergencji/ dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej – analiza regionalna, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, 3(25), s. 13-23.

Ćwiąkała-Małys Anna, Nowak Wioletta 2005: Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 1-277.

Economic accounts for agriculture – values at real prices, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

European Competitiveness Report 2003: Commission Staff Working Document. Commission of the European Communities. Brussels. http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/3020/attachments/1/translations/en/renditions/pdf, s.1-252.

Gołaś Zbigniew 2010a: Wydajność i dochodowość pracy w rolnictwie w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3, s. 19-42.

Gołaś Zbigniew 2010b: Propozycja systemowej analizy wydajności i dochodowości pracy w rolnictwie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 57(113), s. 15-28.

Gołaś, Z. (2015). Systemy wskaźników dochodowości pracy w rolnictwie – propozycja metodyczna. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (109), 17–26. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2015.109.2

Landmann Oliver 2004: Employment, productivity and output growth, „Employment Strategy Papers 17”, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_elm/documents/publication/wcms_114299.pdf, s.1-61.

PIETRZYKOWSKI R., 2011: Koncepcja i zastosowanie modyfikacji macierzy wag w przestrzennych badaniach ekonomicznych, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 12 (2), 270–278.

Pietrzykowski, R., Wicki, L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych - seria G, 97(4), 7-22.

Rembisz Włodzimierz, Góral Justyna 2017: Wynagrodzenia i wydajność pracy w rolnictwie polskim na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (119), 119-139. https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.119.29

Rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 roku dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie, 2004, Dz.U. L 33 z 5.02.2004, s. 290-376.

Sapa Agnieszka, Baer-Nawrocka Agnieszka 2014: Konwergencja wydajności pracy w rolnictwie a intensywność handlu rolno-żywnościowego w amerykańskich ugrupowaniach handlowych, „Gospodarka Narodowa”, 3, s. 111-131.

Sierpińska Maria, Jachna Tomasz 2004: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa, PWN, s. 1-406.

Skoczylas Wanda 2007: Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Warszawa, PWE, s. 1-232.

Skoczylas Wanda, Niemiec Andrzej 2005: Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, 1061, s. 386-398.

Wędzki Dariusz 2006: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kraków, Wolters Kluwer, s. 1-652.

Wicki, L. (2016). Zmiany produktywności czynników wytwórczych w polskim rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (116), 149-160.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.